• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg

Comisii metodice

Categorie: Comisii metodice

ATRIBUŢIILE CATEDRELOR/COMISIILOR METODICE:

 

EXTRAS DIN R.O.F.U.I.P.

 

          Art. 36. a) elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia, cuprinzand obiective, finalitati, resurse materiale si umane, curriculum la decizia scolii;

          b) elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale;

          c) consiliaza cadrele didactice, in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale;

          d) elaboreaza instrumentele de evaluare si notare;

          e) analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor;

          g) monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor;

          f) organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale;

          g) organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare;

          h) seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice;

           i) seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, in baza unui raport bine documentat;

          j) organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de invatamant, lectii demonstrative, schimburi de experienta etc.;

          k) seful de catedra sau un membru desemnat de acesta efectueaza  asistente la lectiile personalului didactic de predare si de instruire practica din cadrul catedrei, cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant;

l) elaboreaza informari, semestrial si la cererea directorului, asupra activitatii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezinta in consiliul profesoral;   

m) implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice.

Art.37. (1) Şeful catedrei / comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia.

(2) Şeful catedrei / comisiei metodice are obligatia de a  participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs, in special la profesorii stagiari, la cei nou veniti, sau la cei in activitatea carora se  constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesor-elev.

(3) Şedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar, dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant, sau ori de cate ori directorul ori membrii catedrei / comisiei considera ca este necesar.

 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL INTERN

 

Atributiile sefilor catedrelor/comisiilor metodice sunt conform art. 36 din R.O.F.U.I.P., intarite de prezentul regulament prin urmatoarele:

Informeaza in timp util membrii comisiei privind oferta de manuale alternative

Verifica permanent daca manualele alese de membrii comisiei sunt in concordanta cu lista manualelor aprobate de MECI

Monitorizeaza activitatea de planificare a activitatilor instructiv-educative si de evaluare  a membrilor comisiei si ofera consultanta acestora in vederea cresterii calitatii procesului de planificare strategica

•  Promoveaza organizarea  si  desfasurarea  periodica a unor  ore  interdisciplinare de catre membrii comisiei metodice,  predate  in  echipa,  atat  pe  parcursul  anului scolar,  cat  mai  ales  in  perioadele  de  recapitulare  si sistematizare a cunostintelor elevilor;

•  Promoveaza organizarea  si  desfasurarea periodica  de intalniri de perfectionare si autoperfectionare metodico - stiintifica care sa vizeze:

  1. oferirea de modele de elaborare si eficientizare a planificarilor anuale, semestriale / pe unitati de invatare
  2. oferirea de modele de gestionare, organizare si eficientizare a portofoliului profesorului
  3. oferirea de materiale didactice / metode de predare-evaluare inovative, in vederea valorificarii lor
  4. realizarea de schimburi de experienta  intre membrii comisiei privind avantajele si dezavantajele utilizarii unor mijloace, metode didactice (de predare-invatare) si strategiile de eficientizare a actului instructiv-educativ
  5. prezentarea si promovarea exemplelor de buna practica ale membrilor comisiei in cadrul acesteia si in afara acesteia

• Popularizeaza in randul membrilor comisiei ofertele de formare si dezvoltare profesionala

Monitorizeaza (prin dovezi directe –asistente la ore, evaluari formative periodice/ prin dovezi indirecte – portofoliul, caietul profesorului, fise de inter-asistenta) activitatea de  predare – invatare – evaluare  a membrilor comisiei si ofera consultanta acestora in vederea cresterii calitatii actului instructiv-educativ si de evaluare

Monitorizeaza  si ofera consultanta (in vederea imbunatatirii calitatii evaluarii) notarea ritmica a elevilor, realizata de catre membrii comisiei

Monitorizeaza  si ofera consultanta (in vederea imbunatatirii calitatii evaluarii) respectarea perioadelor de evaluare a elevilor (conform planificarii) de catre membrii comisiei

• Centralizeaza planificarea tezelor si a pregatirilor suplimentare (pentru performanta /remediere) a membrilor comisiei

• Realizeaza si prezinta rapoarte periodice in cadrul intalnirilor Consiliului pentru curiculum si CEAC

• Desfasoara activitati de identificare a nivelului de satisfactie al beneficiarilor directi si indirecti – elevi, profesori, parinti, comunitate etc.(prin chestionare, intalniri consultative etc.) cu privire la indeplinirea obiectivelor stabilite in planul managerial

• Realizeaza si actualizeaza Portofoliul comisiei metodice cu documentele si dovezile aferente

Comisiile metodice, pentru asigurarea transparentei activitatii sale, la atributiile prevazute mai sus, se adauga urmatoarele:

Popularizeaza periodic activitatile planificate si in derulare in randul angajatilor scolii, pentru a permite colaboratorilor pe perioade determinate sa se implice in aceste activitati

• Realizeaza evaluari si raportari periodice si anuale catre directiune cu privire la eficienta membrilor comisiei si respectiv, a colaboratorilor pe perioade determinate

Accesări: 1983